Üniversitemize yerleşen öğrencilere tam burs, % 75 ve % 50 burs imkanları sağlıyoruz.

                Burs Kapsamı

                ÖSYM bursu ile burslu programlara yerleştirilen öğrencilerimize sağlanan burs sadece öğretim ücretini kapsıyor. Barınma, beslenme, ulaşım, kitap gibi diğer giderler burs kapsamı dışında kalmaktadır.

                Burs Kesintisi

 • ·         Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’ne aykırı davranış sergilenmesi
 • ·         Disiplin cezası alınması veya
 • ·         Yüz kızartıcı suç işlenmesi durumlarında burs kesintisi olur.

                Yasal öğrenim süresi boyunca genel not ortalamasının düşmesi ya da alttan ders kalması durumlarında burs kesintisi yapılmaz.

Yeni kayıt olan tüm erkek öğrencilerimizin askerlik işlemleri Milli Savunma Bakanlığı sisteminden yapıldığından YÖKSİS sorgulaması nedeniyle askerlik şubelerine belge gönderilmektedir. Ancak öğrenciler tecil ve yoklama işlemlerini kendileri yapmak zorundadır.

                Kayıt yenilemeyen erkek öğrenciler için her öğrenim yılı başında bağlı oldukları askerlik şubelerine kayıt yapmadıkları bildirilmektedir. 

Üniversiteden kesin olarak ayrılmak isteyen öğrencilerin kayıtları silinir. Kayıt sildirmeye ilişkin esaslar şunlardır:

a) Üniversiteye kayıtlı öğrencilerden kaydını sildirmek isteyenler bir dilekçe ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurur. Bu öğrenciler öğrenimine devam etmemiş, kaydını yenilememiş, kendi isteği ile ayrılmış veya ilgili mevzuat hükümleri gereğince kaydı silinmiş olsa dahi, geçmiş yıllar ve kayıtlı olduğu eğitim ve öğretim yılı dâhil olmak üzere; mali taahhütleri ile belirlenmiş gecikme bedelini ödemekle yükümlüdür.

b) Ders yılı başında yeni kayıt yapan veya kayıt yenileyen öğrencilerden; bir süre sonra ayrılmak isteyenler önceki yıllar dâhil ve o yıla ait üstlenmiş oldukları mali taahhütlerini yerine getirmek zorundadır.

c) Kayıt sildirme posta yoluyla yapılamaz. Öğrencinin bizzat yazılı müracaatı gerekir. Ancak, özel hallerde mali yükümlülüklerin yerine getirilmiş olması koşuluyla öğrenci, belirlediği yasal vekilleri aracılığıyla üniversiteden kayıt sildirebilir.

ç) Kayıt sildirme işlemlerine ilişkin diğer usul ve esaslar Senatoca düzenlenir.

d) Kesin kaydını sildiren öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Dosyasındaki diploma iade edilir. Bu durumdaki öğrencinin kaydı yeniden açılmaz.

e) Bu Yönetmelikte yer almayan diğer nedenlerle kaydı silinme durumuna gelmiş öğrencilere de yukarıdaki hükümler uygulanır.

Öğrencinin, ilgili kurulca kabul edilen zorlayıcı bir nedenle Üniversiteden geçici olarak izinli sayılması durumunda kaydı dondurulur. Kayıt dondurmaya ilişkin esaslar şunlardır:

a) Hastalık, birinci dereceden yakınlarının acil hastalığı halinde bakacak başka kimsesinin bulunmadığının belgelendirilmesi, tabii afetler, yurtdışı öğrenim, askerlik tecilinin kaldırılarak askere alınma, gözaltı ya da tutukluluk hali ve ilgili yönetim kurulunca haklı kabul edilen diğer nedenlerle; öğrencinin isteği üzerine, ilgili yönetim kurulunun kararıile öğrenciye ön lisans programlarında bir defada en çok iki yarıyıl, lisans programlarında ise bir defada en çok dört yarıyıl izin verilebilir.

b) Öğrenci, kayıt dondurma isteğini yazılı olarak doğrudan ilgili birim sekreterliğine yapar.

c) Kayıt dondurma talebinde bulunan öğrenci dilekçesine ilgili geçerli belgeyi ekler.

ç) Kayıt dondurma isteği kabul edilen öğrenci bu süre içinde öğrenim faaliyetlerine katılamaz, kayıt dondurduğu dönemin ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarına giremez. Bu süre öğretim süresinden sayılmaz.

d) Kayıt dondurmayı gerekli kılan zorlayıcı bir sebebin yarıyıl ortasında meydana gelmesi halinde, öğrenci o yarıyılın başından itibaren kaydını dondurmuş sayılır.

e) Kayıt dondurma isteğinde bulunan öğrenci, öncelikle tüm mali yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır. Mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencinin kaydı dondurulmaz.

f) Yönetim Kurulu kararında öğrencinin kesin kayıt dondurma süresi belirtilir.

Sigara ve tütün ürünlerini kullanmanızı kesinlikle istemiyoruz. Bununla beraber, sigara içmek isteyenler, kampüslerimizde yer alan sigara içme alanlarını kullanabilirler. Bu alanların dışında, açık alanlarda dahil olmak üzere üniversite kampüslerimizde sigara kullanımı yasaktır. 

Nişantaşı Üniversitesi uyuşturucu nitelikli hapların ve alkol kullanımının toplumun sağlığını ve güvenliğini tehlikeye attığını ve öğrenim sürecine engel olduğunu kabul eder. Üniversite arazisi dahilinde alkol veya uyuşturucuların kullanımı, bulundurma ve dağıtımı kesinlikle yasaktır. Bu kuralı çiğneyen öğrenciler Disiplin kuruluna sevk edilir, Üniversite’den uzaklaştırılır veya atılır. 

Çift Anadal, üniversitenin fakültelerinde bir lisans bölümüne/programına kayıtlı olan öğrencinin, ikinci bir lisans diploması almak amacıyla üniversitenin diğer bir lisans bölümüne/programına devam etmesidir.

Çift Anadal Başvuruları Ne Zaman Yapılır

Anadal diploma programının en erken üçüncü yarıyılının başında, en geç ise dört yıllık programların beşinci yarıyılının başında başvurabilirsiniz.

Çift Anadal programına başvurunuzu, akademik takvimde belirlenen tarihler arasında gerekli evraklarla birlikte öğrencisi olduğunuz dekanlığa yapabilirsiniz.

Başvuru sonuçları Öğrenci İşler Daire Başkanlığı tarafından duyurulur ve internet sayfamız üzerinden ilan edilir. 

Çift Anadal Diploma Programı Başvuru Koşulları

Başvuru anında;

-          Anadal diploma programındaki genel not ortalamanızın en az 4 üzerinden 3.00 olması

-          Anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibariyle en üst % 20’sinde bulunulması

-          Başvuru yapılan dönemde birinci Anadal lisans bölümünde alınmış tüm derslerin başarı ile tamamlanmış olması

-          Ve herhangi bir disiplin cezası almamış olunması durumunda ikinci Anadal diploma programına başvurabilirsiniz.

-          Öğrencinin çift anadal programından mezun olabilmesi için genel not ortalamasının en az 4 üzerinden 2,70 olması gerekir. Tüm çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin genel not ortalaması bir defaya mahsus olmak üzere 4 üzerinden 2,50’ye kadar düşebilir. Genel not ortalaması ikinci kez 4 üzerinden 2,50’nin altına düşen öğrencinin ikinci anadal diploma programından kaydı silinir.

YÖK tarafından getirilen ve tüm üniversiteler için geçerli olan şartlar (taban başarısı sırası gibi) ayrıca gözetilmektedir. 

Üniversitemiz öğrencileri merkezi yerleştirme puanı veya genel not ortalamaları ile farklı bölümlere kurum içi yatay geçiş yapabilirler.

                Merkezi yerleştirme puanına göre (MYP) yatay geçiş başvurularında YGS - LYS puanına bakılmaktadır. Bu yöntemde geçmek istenilen bölümün ilgili puan türünün öğrencinin üniversiteye kayıt olduğu yılda bu puan türünden aldığı puanının geçmek istediği programın minimum puanından yüksek olması gerekir.

                Genel not ortalamasına göre (GANO) yatay geçiş başvurulan ise, eşdeğer programlar arasında yapılabilir. Eşdeğer programlar, müfredatları yüzde 80 oranında uyumlu olan programlardır. Bu yöntemden faydalanılabilmesi için 4,00 üzerinden en az 3,00 not ortalamasına sahip olunması gerekmektedir.

YATAY GEÇİŞ TARİHLERİ

                GANO’ya göre kurum içi ve kurumlar arası yatay geçiş kontenjanları her akademik yarıyıl başında Üniversite Yönetimi tarafından belirlenir, YÖK tarafından onaylanarak, hem YÖK hem de Üniversite internet sitesinde yayınlanır.

Yandal, üniversitenin bir lisans bölümüne/programına kayıtlı olan bir öğrencinin, aynı fakültenin diğer bölüm/programlarından bilgisini arttırmak amacıyla ders almasıdır.

Yandal Programı Başvuruları Ne Zaman Yapılır?

                Yandal programına, en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılın başında başvurabilirsiniz.

                Yandal programına başvuruyu akademik takvimde belirlenen tarihler arasında gerekli evraklarla birlikte bağlı bulunduğunuz dekanlığa yapabilirsiniz.

Başvuru sonuçları Öğrenci İşler Daire Başkanlığı tarafından duyurulur ve internet sayfamız üzerinden ilan edilir. 

Yandal Programı Başvuru Koşulları

                Yandal programına başvurabilmeniz için,

-          Başvurduğunuz döneme kadar anadal lisans bölümünde aldığınız tüm kredili derslerin başarıyla tamamlamış olunması,

-          başvurduğunuz döneme kadar anadal genel not ortalamanızın 4 üzerinden en az 2.50 olması

-          ve herhangi bir disiplin cezası almamış olunması gerekmektedir.

Yandal Programına Devam

Yandal programına devam edebilmen için anadal programındaki not ortalamanın en az 4 üzerinden 2.30 olması şartı aranır. Bu şartı sağlamayan öğrencinin yandal programından kaydı silinir.

Yandal programı en az 16 krediden oluşur. 

Dikey Geçiş Sınavı, ÖSYM tarafından yapılan bir sınavdır. Bu sınavla Meslek Yüksekokullarından mezun olan öğrencilere üniversitemizde 4 yıllık eğitim veren lisans bölümlerini tamamlama fırsatı verilmektedir.

                Dikey Geçiş Sınavına göre üniversitemizi kazanıp kayıt yaptırırsan, kaydın zorunlu Hazırlık Okulu olan bölümler hariç 3. sınıfa yapılır. Eğitim süresi, ilgili bölüm tarafından yapılacak ders muafiyeti sonucuna göre belirlenir. 

Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu’na kayıtlı tüm öğrencilerimize eğitim hayatları boyunca akademik konularda destek sağlamak ve program işleyişini yürütmek üzere bir akademik danışman yardımcı oluyor. 

Her akademik yılın başında web sitemizde tüm programların akademik danışmanlarının iletişim bilgilerini ilan ediyoruz. 

Nakit, Banka Havalesi/EFT, Kredi Kartı Tek Çekim, Kredi Kartı Taksit, Banka Eğitim Kredisi şeklindedir.

                Taksit yapılan kredi kartları Bonus, World, Axess, Maximum, Kardfinans ve Paraf özellikli kredi kartlarıdır. 9 taksit imkanı sunulmaktadır.

                Kredi kartı taksitinde uygulanan komisyon oranı ilgili dönemin banka oranlarına göre değişmektedir.

Erken Kayıt Dönemi

                 Erken Kayıt Dönemi Nisan ve Mayıs aylarında uygulanıyor. Öğrencilerimiz bu aylarda Mütevelli Heyeti tarafından belirlenebilecek avantajlı şartlar ile kayıtlarını yenileyebiliyorlar. 

Öğrenci olduğun süre içinde üniversitemizde çalışman YÖK Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Usul ve Esaslarına istinaden mümkün. Bünyemizde Ekim – Haziran dönemlerinde idari ve akademik birimlerimizde çalışacak olan asistan öğrencilerimiz için ilanlar her yıl EYLÜL  ayı içinde WEB sitemizden ve DUYURU PANOLARIMIZDAN yayınlanmaktadır. İlgilenen öğrenciler başvurularını ik.atolyesi@nisantasi.edu.tr adresine resimli bir özgeçmiş ile yapabilirler.

Başvurularda öncelikle öğrencinin başarısı, ihtiyaç durumu ve istekliliği göz önüne alınmakta olup, herhangi bir disiplin cezası alan veya devamsızlık yapan öğrencilerin başvuruları dikkate alınmamaktadır.

Çalışma saatleri öğrencinin ders programlarına göre yöneticisi ile planlanmaktadır.

Okulların kapanması ile birlikte başlayan Üniversitemizin Tanıtım Faaliyetleri için de ayrıca her yıl Haziran – Ekim ayları arası asistan öğrenci alımlarımız yapılmaktadır. 

 • ·         Vize, final ve bütünleme sınav programları, resmi web sitemiz üzerinden ilan edilmektedir.
 • ·         Birinci öğretime kayıtlı olan öğrenciler, sınavlarına birinci öğretimler için belirlenen sınav saatlerinde, ikinci öğretime kayıtlı olan öğrenciler ise, ikinci öğretimler için belirlenen sınav saatinde sınav salonlarında hazır bulunmalıdırlar.
 • ·         Sınava girecek her öğrenci, Öğrenci Kimlik Kartını yanında bulundurmak zorundadır.
 • ·         Cep telefonları sınav esnasında kesinlikle kapalı tutulur. Sınav sırasında cep telefonu ile herhangi bir şekilde ilgilenen öğrenciye kopya muamelesi yapılır.
 • ·         Her öğrenci, sınavda kendisine ait malzemeleri kullanmak zorundadır. Hesap makinesi, kalem, silgi veya kullanımına izin verilen tablo gibi araç ve gereçlerin başka bir öğrenci ile paylaşılması yasaktır. Bu tür paylaşımlar kopya olarak değerlendirilir.
 • ·         Vize, final ve bütünleme sınav programları, resmi web sitemiz üzerinden ilan edilmektedir.
 • ·         Birinci öğretime kayıtlı olan öğrenciler, sınavlarına birinci öğretimler için belirlenen sınav saatlerinde, ikinci öğretime kayıtlı olan öğrenciler ise, ikinci öğretimler için belirlenen sınav saatinde sınav salonlarında hazır bulunmalıdırlar.
 • ·         Sınava girecek her öğrenci, Öğrenci Kimlik Kartını yanında bulundurmak zorundadır.
 • ·         Cep telefonları sınav esnasında kesinlikle kapalı tutulur. Sınav sırasında cep telefonu ile herhangi bir şekilde ilgilenen öğrenciye kopya muamelesi yapılır.
 • ·         Her öğrenci, sınavda kendisine ait malzemeleri kullanmak zorundadır. Hesap makinesi, kalem, silgi veya kullanımına izin verilen tablo gibi araç ve gereçlerin başka bir öğrenci ile paylaşılması yasaktır. Bu tür paylaşımlar kopya olarak değerlendirilir.
 • ·         Vize, final ve bütünleme sınav programları, resmi web sitemiz üzerinden ilan edilmektedir.
 • ·         Birinci öğretime kayıtlı olan öğrenciler, sınavlarına birinci öğretimler için belirlenen sınav saatlerinde, ikinci öğretime kayıtlı olan öğrenciler ise, ikinci öğretimler için belirlenen sınav saatinde sınav salonlarında hazır bulunmalıdırlar.
 • ·         Sınava girecek her öğrenci, Öğrenci Kimlik Kartını yanında bulundurmak zorundadır.
 • ·         Cep telefonları sınav esnasında kesinlikle kapalı tutulur. Sınav sırasında cep telefonu ile herhangi bir şekilde ilgilenen öğrenciye kopya muamelesi yapılır.
 • ·         Her öğrenci, sınavda kendisine ait malzemeleri kullanmak zorundadır. Hesap makinesi, kalem, silgi veya kullanımına izin verilen tablo gibi araç ve gereçlerin başka bir öğrenci ile paylaşılması yasaktır. Bu tür paylaşımlar kopya olarak değerlendirilir.